photo7 photo8 photo9 photo10 photo11
Mechanical, Electrical, Public Heatlh
Գլխավոր
Автоматическая система спринклерного пожаротушения
Консультация
Проектирование
Поставка
Установка
Техническое обслуживание

гϳÑñ¹»Ñ³ÛÇÝ Ñ»ÕáõϳóÇñ ѳٳϳñ·»ñ

  • ÊáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ
  • ܳ˳·ÍáõÙ
  • سï³Ï³ñ³ñáõÙ
  • î»Õ³¹ñáõÙ
  • î»Ë. ëå³ë³ñÏáõÙ

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
slider_item
slider_item
slider_item
slider_item
slider_item
slider_item
slider_item
slider_item
slider_item

Պատվիրեք առցանց
Անուն`
Էլ.հասցե`
Հեռախոս`
Հաղորդագր.`
send
map
Հետադարձ կապ

Հայաստան, 0033, Երևան,

Հակոբ Հակոբյան փող.,8 շենք, բն.23

Հեռ.: +374-10-268570

Բջջ.: +374-91-268570

Ֆաքս: +374-10-268570

Էլ. փոստ:

meph@mephengineering.com

mephengineering@yahoo.com